Sedlec - Logo

O sedlecké farnosti

Sedleckou farnost tvoří římskokatoličtí křesťané z Kutné Hory – Sedlce a okolních obcí. Sdílíme společně naději pro dnešní svět plynoucí z víry v Boží přítomnost a snažíme se svým životem následovat Krista.

K pravidelným bohoslužbám se scházíme v katedrále Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci a v kostelech v Malíně a v Církvici; v ostatních kostelech příležitostně, zejména při svátku patrona kostela.

Farnost - Sedlec

Duchovním správcem je P. Pavel Tobek, který společenství vede, slouží svátostmi a je rovněž k dispozici k duchovním rozhovorům pro farníky i hledající.

Kontakt

Telefon: +420 327 561 143
E-mail: fara@sedlec.info

Aktuální přehled bohoslužeb

Aktuální přehled bohoslužeb najdete na tomto odkazu. Příležitost ke svátosti smíření je půl hodiny před večerní bohoslužbou nebo po osobní domluvě.

Informace o aktuálním dění

Informace o aktuálním dění ve farnosti najdete v Ohláškách.
Ve farnosti sídlí Kutnohorsko-poděbradský vikariátní úřad.

Pastorační rada farnosti

Pastorační rada farnosti je poradním orgánem duchovního správce. Jejím posláním je prohlubovat vědomí spoluzodpovědnosti členů farnosti za její život, spoluvytvářet živé společenství věřících, dávat podněty pro přípravu bohoslužeb, podporovat sociální i charitativní činnosti a vzdělávací činnosti ve farnosti… zkrátka vše, co je pro růst křesťanského společenství potřebné.

Je volena na 4 roky, v současné pastorační radě působí Ludmila Cinerová, Jitka Jeřábková, Patricie Koubská, Jan Kout a Martina Voclová. Fárnost Záboří nad Labem zastupuje Barbora Filipová a jako provozovatelka za mládež je přizvaná Lucie Jandejsková

Ekonomická rada farnosti

je pomocným a poradním orgánem duchovního správce. Jejím úkolem je pomáhat ve správě majetku farnosti s péčí dobrého hospodáře.
Současná ekonomická rada pracuje ve složení: Anna Pěkná, Jiří Koubský, Darius Kryszczuk, Jiří Vaněk.
Farnosti Záboří nad Labem zastupuje Marie Fialková


Zveme Vás!

Život společenství tvoří vedle slavení bohoslužeb také vzdělávání, společné setkávání a péče o potřebné i sebe navzájem. Naše farnost žije mnoha různými aktivitami, pokud máte zájem o účast v některé z nich, neváhejte nás kontaktovat.

Biblické hodiny

četba Písma svatého s výkladem. Pravidelně jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek od 19 hodin v Infocentru u sedlecké katedrály. Setkání nad biblickými texty vede P. Tobek. p.tobek@tiscali.cz

Náboženství pro dospělé

pro ty, kdo si chtějí osvěžit znalosti z oblasti biblické dějepravy, katechismu i křesťanské výchovy. Pravidelně jednou za čtrnáct dní ve čtvrtek od 19 hod. v Infocentru u sedlecké katedrály, přednáší P. Tobek.

Modlitby matek

společenství matek se schází k pravidelné modlitbě nejen za děti většinou každé pondělí od 19 hodin. Setkání probíhají na faře, na farní zahradě, čas od času se vzájemně navštěvujeme v našich domovech. Kontakt: Marie Teplá, teplaci@gmail.com.

Setkání rodin s dětmi

které chtějí své děti vést k životu víry. Setkáváme se přibližně jednou měsíčně v neděli odpoledne, zpravidla jde o společný výlet. Modlíme se navzájem za potřeby našeho společenství. Kontakt – manželé Vaňkovi, marievankova@centrum.cz, vanek.jiri@centrum.cz

Sluneční kmen

společenství kluků z naší a okolních farností. Posláním Slunečního kmene je vést kluky ke kamarádství, úctě k přírodě a lásce k Bohu. Schůzky jsou jednou za čtrnáct dní v sobotu dopoledne v klubovně na faře. Každý rok podniká letní tábor. Kontakt: slunecni.kmen@sedlec.info

Concordia

dívčí družina. Dívky mají na faře svou klubovnu a schůzky jednou za čtrnáct dní v sobotu dopoledne. Děvčata spolu také každoročně tráví prázdninový čas na tzv. „chaloupce“. Kontakt: concordia@sedlec.info, web: https://concordia12.webnode.cz/

V sedlecké katedrále si můžete vybrat z bohaté nabídky duchovní literatury a devocionálií – svíčky, křestní roušky apod.


Udílení svátostí:

KŘEST:

O křest dítěte žádají rodiče.
Kněz může pokřtít dítě tehdy, je-li alespoň nějaká záruka křesťanské výchovy pokřtěného dítěte.
Pro udílení křtu se za věk dospělosti považuje věk 14 let žadatele – žadatelky.
Cílem dlouhodobé (obvykle minimálně roční) přípravy k přijetí křtu u dospělého je přijetí křesťanské životní praxe, rozšíření vědomostí a očištění motivů k přijetí křtu.

Důležitou postavou je kmotr – kmotra.
Kmotrem může být osoba starší 16 let, která je praktikujícím katolíkem, tzn. je pokřtěná, biřmovaná, žije-li v manželství, tak církevně uzavřeném, a vede řádný křesťanský život.
Kandidát křtu má jednoho kmotra. V případě dvou kmotrů, by jeden měl být muž a druhý žena.

BIŘMOVÁNÍ:

Svátost biřmování se ve spolupráci s arciděkanstvím Kutná Hora udílí po předchozí přípravě hromadně přibližně jednou za 4 roky.

Individuálně mohou svátost biřmování přijmout dospělí katechumeni při křtu.
Po předchozí domluvě lze svátost přijmout také mimo farnost bydliště, například z rukou diecézního biskupa v královéhradecké katedrále.

EUCHARISTIE:

Příprava na první svaté přijímání dětí probíhá v rámci výuky náboženství.
Příprava dospělých se koná buď v rámci přípravy na křest dospělého, nebo po předchozí domluvě individuálně.
Svaté přijímání se rozdává při každé mši svaté a ve zvláštních případech (nemoc…) po předchozí domluvě i v jiném čase, popřípadě na jiném místě.

Přijímat může pouze disponovaný jedinec (víra, milost posvěcující, úmysl…).
Svaté přijímání se podává na ruku nebo do úst a přijímá se ve stoje nebo vkleče (vkleče pouze do úst).

SVÁTOST MANŽELSTVÍ:

Manželství vzniká dobrovolným souhlasem snoubenců, kteří se vzájemně přijímají a dávají. Muž a žena si vyměňují manželský souhlas v přítomnosti dvou svědků a služebníka církve, který souhlas novomanželů přijímá a uděluje požehnání církve.

Katolický křesťan je vázán uzavřít manželství církevní formou (v kostele). Jiné formy jsou před církví neplatné a na pokřtěného se hledí jako na neoddaného.

Pokud katolický křesťan již žije v civilním manželství, lze ho procesem zvaným konvalidace případně sanace učinit církevně platným.

Příprava na církevní sňatek je dlouhodobá. Kontaktujte příslušného kněze nejméně ¾ roku předem. Církevní sňatek dosud neoddaných má pro stát stejné účinky, jako oddavky na úřadě.

SVÁTOST SMÍŘENÍ:

Každý katolík je zavázán přistoupit alespoň jednou za rok, nejlépe v době velikonoční, ke svaté zpovědi.
Svátost smíření lze slavit vždy přibližně půl hodiny před večerní mší svatou.
Po předchozí domluvě také v jiném termínu.
Příprava na 1. svatou zpověď se koná v rámci přípravy na 1. svaté přijímání.

SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH:

Péče o nemocné, staré a nemohoucí je důležitou součástí poslání církve.
Svátost nemocných přijímá katolický křesťan, který dosáhl užívání rozumu a který je pro nemoc nebo stáří v (i v nepřímém) ohrožení života.
Svátost lze přijmout jedenkrát ročně společně při farní bohoslužbě, nebo individuálně po předchozí domluvě.
Svátost pomazání nemocných lze přijmout i opakovaně, například při novém onemocnění, nebo zhoršení zdravotního stavu.


Do farnosti patří: