Sedlec - Logo

22. a 29. 1. 2023

Do 25. ledna probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů. Prosím, pamatujte na to ve svých modlitbách.

Ekumenická bohoslužba se bude konat ve středu 25. ledna v chrámu sv. Barbory. Začátek je v 18 hodin.

V týdnu od 23. do 28. ledna budu služebně mimo farnost. Případné neodkladné potřeby duchovní povahy, řešte, prosím, s duchovními okolních farností.

Adorace proběhne v úterý 31. ledna od 16:15 v kapli katedrály. Skončí krátce před začátkem mše svaté.

Součástí liturgie svátku Uvedení Páně do chrámu (2. února) je také žehnání svíček – hromniček. Doneste si vlastní svíce.

Náboženství pro dospělé se bude konat ve čtvrtek 2. února od 18:30 ve farním infocentru. V letošním kurzu hovoříme o třetí božské osobě - Duchu svatém.

Duchovní obnova farnosti proběhne pod vedením P. Prokopa Tobka v sobotu 18. března od 13 hodin v infocentru. Od 15:30 bude v katedrále následovat kající pobožnost. Srdečně zveme.

Účastníci Světového dne mládeže v Lisabonu z řad mládeže naší farnosti se z rozhodnutí pastorační rady mohou hlásit o finanční příspěvek u duchovního správce. Farnost podpoří účast úhradou přibližně jedné třetiny nákladů.
Kostelní sbírka pro naše účastníky proběhne v neděli 5. února.

Setkání družiny Concordie a slunečního kmene proběhne v sobotu 28. ledna od 9 hodin v Sedlci.

Upřímně vám děkuji za úspěšnou sbírku na Betlém nenarozených. Během vánočních bohoslužeb jsme vybrali celkem 20 tisíc korun. Spolu s vánočním vstupným jsme azylový dům pro matky s dětmi podpořili částkou 150 tisíc korun.

Sbírka minulé neděle (15. ledna) na pojištění vynesla celkem 12 tisíc korun. Všem dárcům děkuji.

Dnešní sbírka (neděle 22. ledna) je určena Na podporu Českého katolického biblického díla.

Pastorační rada farnosti zkouší udělat jasno v termínech slavení poutí a posvícení v jednotlivých kostelích našich farností. Máte-li k tomu co říci, sdělte to, prosím, duchovnímu správci, nebo jednotlivým členům PRF.

Maturitní ples církevního gymnázia proběhne v sobotu 4. února v KD Lorec. Srdečně zveme.

Kající bohoslužba a její význam:

Při kající bohoslužbě se Boží lid shromažďuje, aby slyšel Boží slovo vyzývající k obrácení a obnově života, ale také se hlásá radostná zvěst o našem osvobození z hříchu a smrti skrze Kristovu smrt na kříži a jeho zmrtvýchvstání.
Tyto bohoslužby bývají spojovány s možností individuální svaté zpovědi. Ale i když tomu tak není, jsou zásadně důležité, protože:
- napomáhají obrácení a očistě srdce (učí nás pravému pokání)
- podporují ducha kajícnosti ve společenství (pokání není pouze individuální ale i – a možná ještě více – záležitost společenství)
- učí nás zdokonalovat osobní lítost (dokonalá lítost je v případě významné nouze nástrojem k získání odpuštění i těžkých hříchů)
- může zvláště dětem zážitkem pomoci rozvíjet vědomí hříchu, kajícnosti a odpuštění

Pavel Tobek


Dopis diecézního biskupa k prezidentským volbám:

Bratři a sestry v Kristu,
v čase voleb, jejichž výsledek může po léta významně ovlivňovat atmosféru v naší společnosti, bych Vás chtěl vyzvat k odpovědnému a uvážlivému přístupu ke správě věcí veřejných, tedy k využití volebního práva a k volbě toho z kandidátů, o němž jste přesvědčeni, že má blíže k duchu Pravdy, pokoje a smíření.
Postavme se prosím naopak pokusům o pragmatické rozeštvávání společnosti, rodin a blízkých, postavme se lžím, manipulacím a šíření strachu.
V encyklice Frattelli tutti Svatý otec František varuje před užíváním strachu jako marketingové zbraně ze strany mocných. „Nejúčinnější způsob, jak ovládat druhé a postupovat dopředu bez ohledu na kohokoli, je rozsévat beznaděj, ustavičně zastrašovat, a to i pod rouškou obrany určitých hodnot,“ píše.
Naším posláním je naopak šířit křesťanskou naději a lásku, ale i najít odvahu postavit se za Pravdu, spravedlnost, úctu k druhému. Jděme proto, prosím, volit s touto úvahou a svěřme své rozhodnutí našemu Pánu v modlitbě.

K tomu Vám ze srdce žehnám

Váš biskup
Jan Vokál


Dopis k Neděli Božího slova 22. ledna 2023:

Milí věřící,
třetí neděle v liturgickém mezidobí se podle přání papeže Františka slaví jako neděle Božího slova. V souvislosti s událostmi, které poznamenávají naši dobu, můžeme při četbě Písma svatého hledat  a nacházet v Bohu pevný základ, vytrvalost a sílu, se kterými dokážeme zvládat současné výzvy.
Synodální proces v církvi pokračuje, a právě z Bible čerpáme inspirace k jeho praktickému uskutečňování. Například apoštol Pavel vždy spoléhal na své spolupracovníky a svěřoval jim úkoly i odpovědnost, jak o tom svědčí Skutky apoštolů i jeho dopisy. Správné porozumění těmto textům nás může vést k napodobování těchto základních projevů života církve.
Podle rozhodnutí České biskupské konference se dnes koná ve všech farnostech sbírka na podporu biblického apoštolátu. Chci vám všem poděkovat za jakoukoli podporu, ať už v modlitbě nebo příspěvkem na naši činnost.

Žehná Vám

Mons. Zdenek Wasserbauer
předseda správního výboru Biblického díla