Sedlec - Logo

24.3. 2024

Květnou nedělí vstupujeme do nejposvátnějšího týdne liturgického roku. Tento týden, zvaný též svatý, nebo pašijový, vyvrcholí oslavou Kristova zmrtvýchvstání. Významu slavnosti odpovídá, že ji budeme slavit celý další (velikonoční) týden v tzv. oktávu, sérii osmi po sobě jdoucích slavností. Těmto slavnostem všechny ostatní ustupují.

Velký pátek je dnem přísného postu. V pátek i v sobotu věřící s vnitřní usebraností kontemplují Kristovu smrt a v modlitbě očekávají slavné Kristovo vzkříšení. Této vnitřní dispozici má odpovídat také vnější chování.

Děkuji vám, kteří jste se zapojili do úklidu katedrály. Upřímně děkuji vám všem, kteří věnujete svůj čas a úsilí přípravám oslav Velikonoc v naší farnosti.

Pobožnost křížové cesty bude slavena v úterý od 16:30 a v pátek od 7:45 hodin vždy v Sedlci.

Příležitost ke sv. zpovědi bude dnes (neděle 24. března) od 15 hodin v kostele sv. Jakuba v Kutné Hoře. K dispozici bude více zpovědníků. V Sedlci budu zpovídat v úterý od 16:15 hodin.

V pátek, sobotu a neděli bude katedrála otevřená pouze v čase bohoslužeb (cca půl hodiny před začátkem bohoslužby). Zájemcům o soukromou modlitbu rád půjčím po předchozí domluvě klíče.

Od čtvrtka do pondělí včetně je třeba zajistit v čase bohoslužeb a přibližně půl hodiny předem dozor u vchodu do kostela. Prosím, hlaste se u duchovního správce (+420 604 701 114).

Také letos budeme velikonoční bohoslužby slavit jako přátelské dětem, to je zkrácené, zjednodušené a s aktivnější účastí dětí. Prosím dospělé o shovívavost (velikonoční bohoslužby “v plném lesku“ můžete slavit např. v kutnohorské farnosti) a rodiče o spolupráci, především u menších dětí.
Většina aktivit s dětmi se odehraje v okolí presbytáře. Zveme proto rodiče s dětmi dopředu.
Stručný popis a pokyny budou vždy nejpozději v den bohoslužby na webu farnosti.
Ve čtvrtek a v sobotu využijí děti zvonky, které si přinesou.

Vilém Karel Kryszczuk bude pokřtěn v neděli 31. března během mše svaté v Sedlci. Je to radost pro celé farní společenství.

Žehnání pokrmů, které si donesete, proběhne i letos o slavnosti Zmrtvýchvstání Páně (neděle 31. března).

Během bohoslužby Zeleného čtvrtku budeme v průvodu s dary přinášet také postničky, které, prosím uložte na stolek s dary.

Vzhledem k opravám nebudeme letos vytvářet „Getsemany“, ani „Boží hrob“. Eucharistie bude uchovávaná v zákristii.

Na velikonoční vigilii si, prosím, přineste vlastní svíčky, které požehnáme. Svíčky můžete do čtvrtka zakoupit v katedrále.

V pátek v 10 hodin začne na faře zdobení „paškálků“. Zveme především děti. Více: Patricie Koubská.

Ministranty a ministrantky prosím, aby přišli ve čtvrtek nejpozději v 17:45 hodin a v pátek a v sobotu vždy hodinu před začátkem bohoslužeb na nácvik. Rodičům děkuji předem za součinnost.

Poutní mše svatá bude slavena v katedrále tradičně na Velikonoční pondělí od 18 hodin. Celebruje P. Jan Linhart. Srdečně zveme.

V noci ze soboty 30. března na neděli 31. března se mění čas na letní. Hodinky si posuneme o hodinu dopředu (ve 2:00 na 3:00).

Nabízím možnost parkovat o Velikonocích v areálu fary. Je třeba si předem domluvit přístup (+420 604 701 114).

Pletení pomlázek organizuje na faře Sluneční kmen v sobotu 30. března od 9 hodin.

Barvení vajíček pořádá také na faře družina Concordie v neděli 31. března od 17 hodin také na faře.

Sbírka „misijní koláč“ vynesla celkem 8 tisíc korun. Upřímně děkuji.

Sbírka minulé neděle vynesla celkem 5.300 korun. Děkuji.

Velikonoční sbírku odešleme na pomoc křesťanům ve Svaté zemi.

Ve středu se konala Jarní rovnodennost v sedlecké katedrále. Všem zúčastněným děkuji.

Náboženství pro dospělé se tento čtvrtek (28. března) nekoná. Odpadá také biblická hodina ve čtvrtek 4. dubna.

V zákristii a na webu farnosti najdete zápis z březnového jednání pastorační rady.

Při některých bohoslužbách se svaté přijímání podává pod obojí způsobou „namáčením“ hostie. Tento způsob neumožňuje přijímat na ruku. Přijímající má právo přijmout pouze pod způsobou chleba, ale je třeba to včas a zřetelně podávajícímu signalizovat (naznačit nastavením rukou, polohlasně oznámit…). Pokud podávající už hostii „namočil“, můžete poodstoupit a nechat přijmout dalšího v pořadí a poté opět přistoupit.

Protože vnitřní pravdivost znamení předpokládá podávat především hostie proměněné při konkrétní mši, dojde při nedělní liturgii v Sedlci na straně podávajících k drobné úpravě.

Pavel Tobek