Sedlec - Logo

Jakub

KOSTEL SVATÉHO JAKUBA

Oprava Jakuba

V současné době probíhá projekt výměny střešní krytiny apsidy. Na projekt je poskytována finanční podpora
z EU a MMR ČR.

finanční podpora z EU a MMR ČR.
Název výzvy MAS:
10. výzva MAS Lípa pro venkov – IROP – Kulturní dědictví
Číslo výzvy MAS:
10
Název výzvy ŘO:
Výzva č. 55 Kulturní dědictví – integrované projekty CLLD
Číslo výzvy ŘO:
55
Název projektu:
Kostel sv. Jakuba – Výměna střešní krytiny apsidy
Registrační číslo projektu:
CZ.06.4.59/0.0/16_073/0017102
Žadatel:
Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec

Projekt zahrnuje demontáž stávající dožilé šindelové krytiny apsidy kostela a její výměnu za pálenou tašku – prejz, který dle dochované historické fotodokumentace tvořil původní střešní plášť kostela. Tuto skutečnost podporuje i konstrukce renezančního krovu dimenzovaná na větší zátěž. Současně bude provedena výměna prejzového krytí štítové zdi. Projekt dále řeší konzervační restaurátorské ošetření kamenného kříže na vrcholu štítu. Součástí projektu jsou dále restaurátorské práce v interiéru kostela, kde budou restaurovány figurální nástěnné malby konchy (klenby apsidy) a restaurování ornamentální nástěnné malby vítězného oblouku. Veškeré práce by měly být dokončeny do konce měsíce října 2022.

Kulturní památky, který vlastník Římskokatolická farnost Kutná Hora – Sedlec v rozmezí několika roků připravila.

V letech 2019–2020 byl realizován projekt opravy interiéru věže včetně nové zvonové stolice:

Číslo programu:
06
Název programu:
INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
Číslo výzvy:
053/06_16_073/CLLD_15_01_110
Název výzvy:
6.VÝZVA MAS LÍPA PRO VENKOV – IROP – KULTURNÍ DĚDICTVÍ
Název projektu CZ:
KOSTEL SV. JAKUBA - REKOSTRUKCE INTERIÉRU VĚŽE A NOVÁ ZVONOVÁ STOLICE
Název projektu EN:
CHURCH OF ST.JAKUB - RECONSTRUCTION OF TOWER INTERIOR AND NEW VONES

Jednalo se o unikátní akci, která se sestávala ze zhotovení nové zvonové stolice tradičním tesařským způsobem a zavěšení zvonů. Zvonová stolice byla navržena na základě studia dobových analogických příkladů, neboť se nedochovala žádná zpráva o její původní podobě. Projekt zahrnoval též nezbytnou opravu a posílení stávající štenýřové konstrukce, nové schodnicové schodiště se třemi rameny do pater věže, restaurátorskou opravu kamenného zdiva včetně sdružených oken, restaurování dveří a zámků, opravu krovu věže, novou el přípojku včetně elektrifikace interiéru věže. V přízemí věže byla provedena nová expozice s využitím artefaktů vztahujících se k historii kostela. Projekt zahrnoval též zpřístupnění kostelní věže v rozsahu 1-5 NP pro organizované skupiny max. 5 osob s průvodcem. V průběhu realizace projektu byl zjištěn havarijní stav střešní krytiny věže, což znamenalo rozšíření projektu o výměnu střešní krytiny.

V dalších letech farnost plánuje výměnu střešní krytiny hlavní lodi, včetně opravy a zpřístupnění krovu a zhotovení nového dřevěného schodiště do věže, které nahradí současné provizorní schodiště. Toto schodiště bude vyrobeno tradičním tesařským způsobem.